Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1019271 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hata - ID: 1019271
 IP & Posted by:  68.190.233.226 on March 23, 2011 at 8:05pm
 Updated by:  March 23, 2016 at 10:52pm
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Rosemead
 State/Province:  California
 Zip:  91770
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Computer Technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoc Tieng Viet, muốn lập gia đình. id là ricklui88 Translate to English
 Free Time:  Internet surfing, shot pool, table tennis, dancing, learning Vietnamese and online shopping. Translate to English
 I Am:  Good listener and easy going. Tôi không phải là người Việt, Tôi là người Hồng Kông, bây giờ Tôi sống Mỹ. Tôi đã đi Vietnam du lịch hai lần. Tôi rất thích tất cả của Vietnam. Vì thế tôi đang học tiếng Việt. Tôi cảm thấy học tiếng Việt khó lắm nhưng mà vui, em có thể giúp tôi? Năm này tôi sẽ đi Vietnam nữa. Translate to English
 Looking For:  patient person that could spend some time to teach me vietnamese or be my partner of life Translate to English

Back | Send Email to Hata (ID: 1019271)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.