Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1308114 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Do Thi Kim Quyen - ID: 1308114
 IP & Posted by:  113.169.46.71 on October 7, 2014 at 7:15am
 Updated by:  February 2, 2020 at 3:39pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng Nai
 Zip:  12345
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Civil servant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm kiếm một người đàn ông đơn giản, hài huớc,dễ gần và thấu hiểu, có học thức I am looking for a simple man, hilarious, easy-going, down to earth and well- educated Translate to English
 Free Time:  doc sach, nghe nhạc và đi du lịch, thích phụ giúp ba mẹ công việc nhà vào cuối tuần I enjoy reading, listening and travel to open my eyes, cooking somtimes Translate to English
 I Am:  Tính cách đơn giản, dễ tiếp xúc, thấu hiểu good educated, open-minded, easy to talk, down to earth Translate to English
 Looking For:  A good man, well educated, open-minded, và humble , caring Translate to English

Back | Send Email to Do Thi Kim Quyen (ID: 1308114)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.