Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1395937 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thái Thiện - ID: 1395937
 IP & Posted by:  42.117.66.167 on January 9, 2017 at 1:24pm
 Updated by:  September 11, 2017 at 8:19pm
 Gender:  Gay
 Age:  30
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  sales man
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người kín đáo và tế nhị quen lâu dài Translate to English
 Free Time:  đọc sách báo, cafe Translate to English
 I Am:  người bình thường kín đáo và giãn dị Translate to English
 Looking For:  mong tim được bạn trên 20 tuổi dưới 40 tuổi, zalo không chin không tám ba 5 bốn 1 không không, mong tin ban Translate to English

Back | Send Email to Thái Thiện (ID: 1395937)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.