Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1398834 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

 Ina Linh - ID: 1398834
 IP va Ngay:  138.68.83.15 on February 17, 2017 at 9:49am
 Sua Chua Ngay:  February 17, 2017 at 9:45pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  28
 Chieu Cao:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Can Nang:  215 lbs (98 kg)
 Than Hinh:  Slim
 Tu Thanh Pho:  ottumwa
 Tieu Bang:  Iowa
 Zip:  52501
 Dat Nuoc:  United States
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  Some college
 Nghe Nghiep:  Emergency Nurse
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Not drink at all
 Gia Canh: Single
 Muc Tieu:  Cu?c s?ng c?a tôi r?t don gi?n và mi?n phí t? t?c d? nhanh chóng mà s? dua ra r?t nhi?u ngu?i và cu?c s?ng c?a h?. Doi qua tieng Viet
 Gio Ranh Roi:  em mu?n di câu cá và di b? trên cát bãi bi?n ng?m sao vào ban dêm Doi qua tieng Viet
 Toi La:  N?u tôi dã có s? l?a ch?n c?a tôi v? ngu?i dàn ông hoàn h?o cho m?t m?i quan h? lâu dài, ông s? mu?n có m?t cu?c s?ng don gi?n và s? du?c hu?ng nh?ng di?u don gi?n trong cu?c s?ng r?t quan tr?ng. Doi qua tieng Viet
 Tim Kiem:  Vì v?y, tôi tìm ki?m lâu dài? Không bi?t, có l?, tôi doán r?ng ph? thu?c vào nh?ng gì s? x?y ra n?u ngu?i dàn ông ph?i di cùng và có l? tôi có th? tr? thành m?t trong nh?ng may m?n và tìm th?y tình yêu th?c s?, tôi mu?n dáp ?ng ? dây Doi qua tieng Viet

Tro Lai | Goi Thu Den Ina Linh (ID: 1398834)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.