Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406167 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NVHung - ID: 1406167
 IP & Posted by:  82.235.1.183 on May 21, 2017 at 4:05am
 Updated by:  April 20, 2018 at 4:46am
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  PARIS
 Zip:  75015
 Country:  France
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Ky Su
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muôn làm quen voi môt cô dê sông nôi tiêp cuôc doi con lai. Translate to English
 Free Time:  Tôi coi tin tuc, phong su, phim, thich và đi du lich nhiêu trên thê gioi đê khám phá những điều mới, doi sông và phong canh moi la, làm thê thao và giải trí dê tôt cho suc khoe và tinh thân. Translate to English
 I Am:  Tôi da ly di tu lâu, co 2 con lớn, sông tu lâu bên Phap, sông 1 minh o ngoai ô Paris, da nghi làm nên ranh rôi không vuong bân. Translate to English
 Looking For:  Cô này phai chung thuy, thành thuc, không gian dôi và thich 1 cuôc sông giản di, không câu ky phức tạp. Translate to English

Back | Send Email to NVHung (ID: 1406167)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.