Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417971 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

1=Meet 4 Coffee - ID: 1417971
 IP & Posted by:  71.187.171.101 on October 4, 2017 at 11:26am
 Updated by:  April 28, 2018 at 3:44pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Union
 State/Province:  New Jersey
 Zip:  07083
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Director
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  262/5000 Tôi muốn có một người phụ nữ hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi không cần phải làm việc. Tôi làm việc vì tôi thích công việc của tôi. I want a happy and healthy woman. I do not need to work. I work because i enjoy my job. Translate to English
 Free Time:  Không nhiều thời gian rảnh .... Tôi làm việc ... về nhà .. nấu ăn ... sạch sẽ ... xem Tv .. ngủ ... Not much free time.... I work... go home.. cook...clean...watch Tv.. sleep... Translate to English
 I Am:  Tôi già yếu và xấu xí. (điều này sợ hãi, và hèn nhát.Tôi thích một phụ nữ hạnh phúc và thoải mái ... không sợ phải dũng cảm và liên hệ với tôi) .. I am old fat and ugly. ( this scares the immature, and the coward. I like a happy and comfortable woman... not afraid to be brave and contact me).. Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn có một người phụ nữ hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi hy vọng bạn thích cười và mỉm cười. NẾU bạn cần giúp đỡ .... Tôi có thể giúp .... nhưng bạn phải là một người yêu trung thành. I want a happy and healthy woman. I hope you like to laugh and smile. IF you need help.... I can help.... but you must be a faithful lover. Trước tiên bạn phải là một người phụ nữ .... Cao hoặc nhỏ = không có vấn đề Giáo dục hay không eduation = không có vấn đề kết hôn hoặc đã ly hôn hoặc đơn lẻ với trẻ em hoặc không có con = không có vấn đề You must first be a woman .... Tall or small = no matter Educated or no eduation = no matter married or single or divorced... with children or no children = no matter Translate to English

Back | Send Email to 1=Meet 4 Coffee (ID: 1417971)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.