Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1426932 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huyen Pham - ID: 1426932
 IP & Posted by:  41.212.30.112 on February 3, 2018 at 4:34am
 Updated by:  February 22, 2018 at 10:55am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  94229
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Di Lam kiem tien Translate to English
 Free Time:  LŨ NẦY XIÊNG NĂNG ĐI CHÙA VÀ NHÀ THỜ ĐỂ CẦU XIN ĐƯỢC CÓ NHIỀU CƠ HỘI ĐỂ LƯỜ*G GẠT NGƯỜI TRONG DÒNG HỌ CỦA NÓ VÀ THIÊN HẠ QUEN BIẾT NÓ. Translate to English
 I Am:  em is a honest , loving and caring woman. Translate to English
 Looking For:  em is looking for a loving , caring and honest man. Translate to English

Back | Send Email to Huyen Pham (ID: 1426932)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.