Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1427227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Soul - ID: 1427227
 IP & Posted by:  162.253.131.43 on February 8, 2018 at 3:35am
 Updated by:  June 15, 2018 at 2:27am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hạnh phúc cho những ai biết nhường nhịn Translate to English
 I Am:  Không Chín Tám Ba Một Ba Hai Bốn Không Không Translate to English
 Looking For:  Em sẽ không tìm thấy được người hiểu mình muốn gì. Thay vào đó, em có thể thấy được điều họ muốn để dung hòa mà sống, sống bền. Translate to English

Back | Send Email to Soul (ID: 1427227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.