Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430192 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

man & the sea - ID: 1430192
 IP & Posted by:  116.100.250.99 on March 25, 2018 at 1:57am
 Updated by:  March 25, 2018 at 8:14pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Saigon Gia dinh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Chinh phục Biển c
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chinh phục Biển cả và những vùng đất mới! Translate to English
 Free Time:  Kinh doanh, nghiên cứu Địa lý, Lịch sử, Văn hóa và đi du lịch, khám phá Translate to English
 I Am:  Thẳng thăn, mạnh mẽ, giàu ý chí Translate to English
 Looking For:  Kiên định, tha thiết và có trái tim bao dung Translate to English

Back | Send Email to man & the sea (ID: 1430192)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.