Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435414 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc - ID: 1435414
 IP & Posted by:  182.237.23.14 on June 13, 2018 at 7:59pm
 Updated by:  June 14, 2018 at 2:48am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  đọc sách, xem phim Translate to English
 I Am:  thẳng thắn, vủi vẻ, ít nói, thích giúp đỡ người khác, yên gia đình Translate to English
 Looking For:  yêu gia đình, biết quan tâm, không bạo lực Translate to English

Back | Send Email to Ngọc (ID: 1435414)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.