Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442165 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Một nỗi bu - ID: 1442165
 IP & Posted by:  42.112.82.65 on September 10, 2018 at 11:16pm
 Updated by:  May 4, 2019 at 4:00pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cv ổn đinh, Translate to English
 Free Time:  Đi dạo Translate to English
 I Am:  Hiền vui vẻ hơi cọc tính Translate to English
 Looking For:  Ngưới yêu lâu dài không đã xác định yêu thì phải nghiêm túc, Translate to English

Back | Send Email to Một nỗi bu (ID: 1442165)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.