Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443965 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tiên Thủy - ID: 1443965
 IP & Posted by:  112.197.74.69 on October 10, 2018 at 6:19pm
 Updated by:  March 9, 2019 at 6:15am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  . Translate to English
 Free Time:  . Translate to English
 I Am:  Nhất định gặp đúng người! Translate to English
 Looking For:  Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương. Translate to English

Back | Send Email to Tiên Thủy (ID: 1443965)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.