Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461379 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yellow Card - ID: 1461379
 IP & Posted by:  27.65.108.65 on May 9, 2019 at 9:51am
 Updated by:  May 11, 2019 at 4:38pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kinh doanh tốt, thu nhập cao gửi hết vào "HD Lion Bank - Ngân Hàng Sư tử Hà Đông" Translate to English
 Free Time:  Hưởng thụ, xài một phần rất nhỏ số tiền mà mình làm ra khi còn được xài riêng! Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, tình cảm, có khiếu hài hước Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc, dữ dội nhưng không bạo lực la lối! Là GĐ của "HD Lion Bank" Translate to English

Back | Send Email to Yellow Card (ID: 1461379)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.