Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467884 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MinH - ID: 1467884
 IP & Posted by:  209.107.204.238 on August 14, 2019 at 5:04am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San franscisco
 State/Province:  California
 Zip:  94134
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tim ban chia se buon vui trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Xem phim, đọc báo có điều kiện thì đi du lịch Translate to English
 I Am:  tôi thật bình thường với một tâm hồn và bản chất tốt Translate to English
 Looking For:  biết suy tính cho tương lai , không quan trọng nhiều về vật chất ,biết hiệu và thông cảm cho người khác Translate to English

Back | Send Email to MinH (ID: 1467884)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.