Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467885 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

vinh TỐNG - ID: 1467885
 IP & Posted by:  125.214.58.104 on August 14, 2019 at 5:35am
 Updated by:  August 14, 2019 at 5:40am
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  heavy drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tạo ra một nơi để giúp đỡ người khác Translate to English
 Free Time:  Đánh đàn Translate to English
 I Am:  Là con người tham vọng Translate to English
 Looking For:  Trước khi tìm hiểu về tâm hồn thì cần đẹp phần ngoài. Translate to English

Back | Send Email to vinh TỐNG (ID: 1467885)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.