Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479477 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kieu - ID: 1479477
 IP & Posted by:  103.199.54.191 on February 25, 2020 at 11:50pm
 Updated by:  February 26, 2020 at 4:16pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm mối quan hệ lau dài co thể tiến xa hơn .tim kiếm người tử tế Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc Translate to English
 I Am:  1 người vui vẻ, sống đặt tình người lên trước,sống theo phuong châm" mình cứ viêc sống tốt, ông trơi sẽ tự khắc an bài Translate to English
 Looking For:  Chịu chia sẻ, biết quan tâm không dối gạt và la người tử tế Translate to English

Back | Send Email to Kieu (ID: 1479477)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.