Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 160898 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NKT - ID: 160898
 IP & Posted by:  62.34.156.225 on February 6, 2004 at 5:59pm
 Updated by:  April 26, 2011 at 3:27am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Paris
 State/Province:  California
 Country:  France
 Religion:  Spiritual
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Computer science
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trong xã hội và được mọi người quí mến. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, đi dạo, nghe nhạc. Translate to English
 I Am:  Đạo đức, vui vẻ, rộng rải và biết chìu bạn. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái hiền, dể thương và có tâm hồn thông cảm. Translate to English

Back | Send Email to NKT (ID: 160898)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.