Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 883911 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyen - ID: 883911
 IP & Posted by:  119.204.66.82 on November 24, 2009 at 11:38pm
 Updated by:  August 2, 2012 at 5:39am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  TP. La
 State/Province:  Quebec
 Zip:  82
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Lam Khong Luong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm và nuôi dưỡng hạnh phúc cho mình và nếu có thể cho cả mọi người. Translate to English
 Free Time:  Suy nghĩ những vạn vật của vũ trụ đã đến và sẽ đi về đâu và đi như thế nào(피조물이 어떻게 올지 갈지 생각함) Translate to English
 I Am:  Tôi là người đang hạnh phúc với cái đang có, vì thế tôi muốn đưa hạnh phúc của tôi tới ai cân nó. (내가 가지고 있는 것과 행복한 사람이기 때분에 그 행복을 필요한 사람에게 전하고 싶다.) Translate to English
 Looking For:  Tôi đã và đang cố gắng để không sai lầm thiếu sót, nhưng tôi lắng nghe ai dám nói ra cái sai của tôi. Vì thế tôi tìm người biết chia sẻ với tôi, hơn nữa dám nói ra cái sai của tôi nếu có. Merci beaucoup! Translate to English

Back | Send Email to Nguyen (ID: 883911)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.