Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458341 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Chiếu Hân
 My goal:2  Tìm hiểu và kết hôn
 Free Time:   Nấu an va Đi Chùa
 I Am:  Vui ve hoà đồng thích giúp đỡ người khác chân thật
 Looking For:  Chung thuy va chan thật

Back | Send Email to Chiếu Hân (ID: 1458341)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.